• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Owonrin, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Owonrin de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Owonrin Ogbe, Ese Ifa de Owonrin Ogbe, Akose, medicinas Ojuani Shobe

Camino de Ojuani Shobe para conseguir la protección de Ifá.

Ori eekun abara yiyi
Alufo lorun akeregbe
Dia fun Olukosi-ope
Tii somo olorun asadi
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Bi iku ban le mii bo wa
Awimologbon gba mi
Iwo ma lomo Olorun asadi o

Caminos africanos de Owonrin Yekun, Ese Ifa de Owonrin Oyekun, Akose, medicinas de Ojuani Yekun (Owonrin Onigbo, Owonrin Yanpin).

Camino de Ojuani Yekun para conseguir vivienda propia.

Gbongbo ona je ki omo o rin lona
Dia fun Owonrin
Ti yoo re’le ana yeku
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Gbogbo isowo ope
Eni to gbebo nbe ko sebo

Subir

Caminos africanos de Owonrin Iwori, Ese Ifa de Owonrin Were, Akose, medicinas de Ojuani Oro.

Ese Ifá de Ojuani Oro para evitar la realizaciion de trabajos peligrosos.

Gbongbo ona je ki omo o rin lona
Dia fun Owonrin
Ti yoo re’le ana yeku
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Gbogbo isowo ope
Eni to gbebo nbe ko sebo

Caminos africanos de Owonrin Odi, Ese Ifa de Ojuani Shidi (Owonrin Sidins), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ojuani Shidi para obtener suerte a nivel sentimental.

Agogo ide nii bale, nii ro henho-ihenho
Oko bale wa sigasiga
Awo Oyinbo nii bale nii la gbonrangandan
Dia fun Iyere
Tii somo bibi inu Agbonniregun
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Awo kii sunkun oku o
Iyere ni babalawo nsun

Subir

Caminos africanos de Owonrin Irosun, Ese Ifa de Owonrin Roso (Ojuani Hermoso, Owonrin Onitude), Akose, medicinas.

Camino de Ojuani Hermoso para dejar de sufrir.

Kanroro awo Ontabo
Dia fun Ontabo
Eyi to ji ni Kasikasi owuro
To n sunkun oun o rire
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni jebutu ire

Caminos africanos de Owonrin Obara, Ese Ifa de Owonrin Bara, Akose, medicinas de Owonrin Iparo (Ojuani Obara).

Camino de Ojuani Bara para cobrar una herencia.

Owonrin kunkungba
O dori e kodo penpen-enpen
Dia fun ‘Layelu, omo Ajannare
Iya re ku ni kekere
Baba re ku ni kekere
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Lajelu de, omo Ajannare
Iya re lowo ri
Omo ajannare
Baba re lowo ri
Omo Ajannare
Lakenge, omo Ajannare

Subir

Caminos africanos de Owonrin Okanran, Ese Ifa de Owonrin Kana ,(Owonrin Pokan, Ojuani Kana) Akose, medicinas.

Ese Ifa de Ojuani Pokón para evitar un desastre.

Owonrin pokanran
Awo Eja dia f’Eja
Won ni ko sebo igba eeru yoo yan-an
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu ire

Caminos africanos de Owonrin Ogunda, Ese Ifa de Owonrin Etun (Ojuani Ogunda, Owonrin Onidaagbon), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ojuani Ogunda para levantar un restaurante.

Osusu owo abenu saasuu
Dia fun Arokomoja
O nlo ba won dako eba ona
Won ni ko ru’bo
Ko ma je Akara fun ojo merindinlogun
O koti ogbonyin s’ebo
Nje Arokomoja
Ma j’Akara oran si mi lorun

Subir

Caminos africanos de Owonrin Osa, Ese Ifa de Owonrin Aseyin, Akose, medicinas de Ojuani Osa (Ojuani Bosa).

Ese Ifá de Ojuani Osa para evitar ser víctima de la brujeria tomada o bebida.

E ma fi orenbete ebitihan majesin
Dia fun Aseyin Aroju
Omo ase kii mumi kikan
Omo amuti jiwo
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Iba tete mo
Iba wa fowo sarufin ebo o

Caminos africanos de Owonrin Ika, Ese Ifa de Ojuani Boka, Akose, medicinas.

Camino de Ojuani Boká para encontrar la suerte en el amor.

Owonrin woka
O lohun o woka
Dia fun Orunmila
Baba yoo fi Ojose s’obinrin o
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Oni lojo ose o
E wo rere lojo ose

Subir

Caminos africanos de Owonrin Oturupon, Ese Ifa de Owonrin Trupon, Akose, medicinas de Ojuani Batrupon.

Ese Ifá de Ojuani Batrupon para ser grande en la vida.

Owonrin omo oba tutu
omo onile gberewu ti gbetu oya
Dia fun Isaga, omo Atuloko
Omo amule seti Oya
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ara ti Isaga nda ko lee baje
Pipele lo tun npele lese Obarisa
Ara ti Ifa ni ki nda ko nii parun

Caminos africanos de Owonrin Otura, Ese Ifa de Ojuani Otura, medicinas y Akose de Ojuani Alakentu.

Camino de Ojuani Alakentu para la victoria sobre los enemigos.

Oloburo lo kosun sese mejeeji roki-roki-roki
Dia fun Olukoso lalu
Jenrola omo arigba ota segun
Eyi ti yoo firi woowoo sete
Nigb ti nbe nigbatemo ogun araye
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Talo nperi Oba?
Too! Emi o perii re Alado!

Subir

Caminos africanos de Owonrin Irete, Ese Ifa de Ojuani Birete, Akose, medicinas

Ese Ifá de Ojuani Birete para obtener la victoria.

Owon nyan
Irete nyan
Gbogbo aye lo di yannuyannu
Dia fun Ejo rogbodo
Ti nbe laarin ota
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Itakun lejo
Bi o ba si ori ni
A ba mejo digi

Caminos africanos de Owonrin Ose, Ese Ifa de Owonrin Se, Akose, medicinas de Ojuani Boche

Camino de Ojuani Boshé para ser el preferido de Obatalá.

Wesenu awo Ala
Dia fun Aala
Ti nti Irada re Iranje ile Oosa
Ti nlo ree sin lese Oosa
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Aso kan ti Irada de o
O gbosin gbora
E wo’ri ire
E wo Aala

Subir

Caminos africanos de Owonrin Fun, Ese Ifa de Owonrin Ofun, Akose, medicinas de Ojuani Bofun

Camino de Ojuani Bofun de la fertilidad femenina.

Owonrin wokun
Dia fun Efunyemi owun
Eyi tii somo Osun nimonde
Ti won nlo ree gbe fun Oosa Oko
Nigbati o feyinti moju ekun sunrahun omo
Ebo ni won ni o wa se.

 

 

 

 

 

 

Subir