• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Irosun, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Irosun de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Iroso Umbo, Ese Ifa de Irosun Agbe, Akose, medicinas de Irosun Ogbe (Irosun Oloti).

Camino de Iroso Umbo para evitar la mala fortuna.

Opaala, opoolo
Dia fun Apo
Won ni ko rubo arojuuje
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ifa ma ma je ki ire temi o gbon mi danu
Rekureku oko
Kii fa ko re koja ona

Caminos africanos de Irosun Yekun, Ese Ifa de Irosun Oyekun, Akose, medicinas de Arasun Takeleku (Iroso Yekun).

Camino de Iroso Yekun para el bienestar general.

Arosun takeleku paa
Dia fun ejo
Tii somo olowerewere
Nijo to nsogbogbo arun
To nnaju ati dide
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Nje kaka kawo o ku o
Awo a pahoriho esin danu

Subir

Caminos africanos de Irosun Iwori, Ese Ifa de Irosun Wori, Akose, medicinas .

Ese Ifa de Iroso Wori para adquirir el honor.

Eluluu igbo nii pooyi yigbo ka
Dia fun Apa
Dia fun Ayin
Dia fun Igba
Dia fun Emi
Ti won lawon o joye iboji
Ebo ni won ni ki won o se
Apa nikan ni nbe leyin ti ntubo
Apa nikan lo rubo apesin

Caminos africanos de Irosun Odi, Ese Ifa de Iroso Di (Irosun Onikii o Won, Olosun Di), Akose, medicinas.

Camino de Iroso Di para obtener todo el Iré.

Bo ba ja, maa soo
Onileke o nii gb’eja
Dia fun Disamu
Ti won ni ko faparo bori nitori omo ati ire gbogbo
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
Ire omo way a de tuturu

Subir

Caminos africanos de Irosun Owonrin, Ese Ifa de Iroso Juani, Akose, medicinas de Irosun Elerin, Irosun Onijaye.

Camino de Iroso Juani para la prosperidad.

Ng o la nile
Ng o la loko
Dia fun Osupa kirimu
Ti yoo joye Oluorodo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ng o la nile o
Ng o la loko
Emi o toko la wale

Caminos africanos de Irosun Obara, Ese Ifa de Irosun Bara, Akose, medicinas yorubas.

Ese Ifá de Iroso Bara para evitar las pesadillas.

Gbigbo igba nii sobe talo
 Aigbo igba nii sobe talo
 Dia fun won lode Enpe
 Eyi ti nnkan nda won niji loganjo
 Ebo ni won ni ki won waa se
 Won gb’ebo, won ru’bo
 E nle o, ara Ode Enpe
 Eyi ti Sango nda won welewele

Subir

Caminos africanos de Irosun Okanran, Ese Ifa de Irosun Kana (Iroso Kana), Akose, medicinas.

Camino de Iroso Kana para obtener todo el honor.

O sare geregere, o fi de Saki
O firin gbere gboye Ife
Dia fun Abinrin-gbere
Ti nloo gboye lowo Onisaki
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Asure-gere o moye dele
Arinrin-gbere ni yoo gboye naa je lowoo won

Caminos africanos de Irosun Ogunda, Ese Ifa de Irosun Gueda (Iroso Tolda), Akose, medicinas yorubas.

Camino de Iroso Tolda para la procreación y la calma.

Iyale ni lowo
Iyawo di seru
Tindi naa ni tire, ko sai to ogun
Dia fun Dedekuede
Ti nloo luti alawiife
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo

Subir

Caminos africanos de Irosun Osa, Ese Ifa de Iroso Sa, Akose, medicinas de Arosun Sa.

Camino de Iroson Sa para la victoria sobre los enemigos.

A ji nigboro
Arin nigboro
Eje igboro nii da somo lara yalayala
Dia fun Onire merindinlogun
Tomo eranko o maa loo bu je o
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni laruuse ogun

Caminos africanos de Irosun Ika, Ese Ifa de Irosun Ka, Akose, medicinas.

Camino de Iroso Ka para obtener valor y coraje.

Eni to kunle to gbebu ika
Ori onika nii hun le
Dia fun Orunmila
Baba nlo ree te Ogun nifa
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo

Subir

Caminos africanos de Irosun Oturupon, Ese Ifa de Irosun Trupon, Akose, medicinas yorubas.

Camino de Iroso trupon para atraer la suerte desde el extranjero.

Ekiti pete awo eba ona
Dia fun Ada
Tii nsawo rode etutu
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ada o gbofa o
Etutu l’Ada mo o
Awo rere letutu

Caminos africanos de Irosun Otura, Ese Ifa de Iroso Tetura, medicinas y Akose de Irosun Ateere.

Camino de Iroso Tura para obtener victoria.

Oni e nda Irosun teere loju opon
Ola e nda Irosun teere loju opon
O jo pe Irosun teere le nfi ojoojumo da
Dia fun Orunmila
Baba nbe laarin ota
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Alade ntoju ota bomi
Osurusuru Alade ntoju ota bomi
Osurusuru

Subir

Caminos africanos de Irosun Irete, Ese Ifa de Iroso Ate, Akose, medicinas

Camino de Iroso Rete para sobreponerse a los adversarios.

Agboko gborun lakosin
Dia fun Orunmila
Ifa nbe laarin ota
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Nje ede ni yoo toju ota mi somi
Eeran oko, kasai dori ota kodo

Caminos africanos de Irosun Ose, Ese Ifa de Irosun Oso, Akose, medicinas de Iroso She

Camino de Iroso She para estar capacitado para trabajos difíciles.

Ofeere geegee ofeere
Dia fun Eera
Ti yoo gb’eru to juu
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Oun ti o n gbe ju o lo ofere
Ofere geegee ofere
Ifa, iwo ni o ba mi gbe e o

Subir

Caminos africanos de Irosun Fun, Ese Ifa de Iroso Fun, Akose, medicinas de Irosun Afin.

Ese Ifa de Iroso Fun para lograr cosas imposibles.

Iponju nii mu’ni dagba le oun ti a o ni lese
Dia fun Orunmila
Ifa n lo ree te Afin nifa
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Afin too loot e nifa o lee dudu mo o
Fifunfun nii tun n funfun o

 

 

 

 

 

 

Subir