• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Iwori, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Iwori de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Iwori Bogbe, Ese Ifa de Iwori Ogbe, Akose, medicinas.

Ese Ifa para tener hijos en Iwori Ogbe.

Oriri nii fo nibale nibale
Awo ile Onibaun-nibaun
Dia fun Onibaun-nibaun
Omo  afi’gba akara remolekun nitori omo
Won ni ko rubo

Caminos africanos de Iwori Yekun, Ese Ifa de Iwori Oyekun, Akose, medicinas.

Camino para descubir a los traidores en Iwori Yekun.

Mahunyin awo ale odo
Dia fun Oloje
Ti nloo ra Igede leru
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Ero Ipo ati Ofa
Nje Gbangba l’Ogedengbe nsawo

Subir

Caminos africanos de Iwori Odi, Ese Ifa de Iwori Di (Iwori Odin, Iwori Shidi), Akose, medicinas.

Ese Ifa para obtener suerte de pareja estable.

Idi ni mo n wo
Ni mo fi sifa da
Dia fun Orunmila
Ifa n sunkun alailobinrin
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E ba ni ni jebutu aya

Caminos africanos de Iwori Irosun, Ese Ifa de Iwori Roso (Iwori Koso), Akose, medicinas.

Camino para la tenencia de hijos de Iwori Koso.

Iwori gosun sowo odo poroporo
Dia fun ajala
Omo agosun sile d’omo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni wowo omo

Subir

Caminos africanos de Iwori Owonrin, Ese Ifa de Iwori Ojuani, Akose, medicinas Iwori Juani, Iwori Odanrin (Iwori Elerin)

Camino para obtener el favor de Iwori Ojuani.

Eni ti a ba se lore ti ko moo
Ki a fi ika dan-an wo
Ti a ba see nika wo
Ika yoo dun-un\oore ni ko nii ranti
Dia fun Iwori
Nijo to nlo ree na’ja Elerin
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo

Caminos africanos de Iwori Obara, Ese Ifa de Iwori Bara, Akose, medicinas.

Para obtener el trabajo adecuado por Iwori Obara.

Iwori Obere
Awo ile Oladunrinkin
Dia fun Olufimo
Ti yoo s’ako lese Igbale
Ei ti yoo sa ladunsoye lojo
E fi mo o
E fi oro yii mo ni be o o
E fi mo o

Subir

Caminos africanos de Iwori Okanran, Ese Ifa de Iwori Kana, Akose, medicinas.

Ese Ifa para la prosperidad por Iwori Okanran.

Iwori Obere
Awo ile Oladunrinkin
Dia fun Olufimo
Ti yoo s’ako lese Igbale
Ei ti yoo sa ladunsoye lojo
E fi mo o
E fi oro yii mo ni be o o
E fi mo o

Caminos africanos de Iwori Ogunda, Ese Ifa de Iwori Gunda, Akose, medicinas.

Ese Ifá para evitar problemas legales.

Iroko eluju nii fori sokun
Nii fara sode
Dia fun Olomo Lasikiti-Siriki
Ti ntorunbo waye
Eni to fe Aje e ni
Ifa ni w ma ma kanju
Igba Omida
E sikiti wa, o w wa gb’owo
Igba Omidan

Subir

Caminos africanos de Iwori Osa, Ese Ifa de Iwori Sa, Akose, medicinas de Iwori O J´awusa (Iwori Bosa).

Camino de la celebración de los triunfos de Iwori Bosa.

Gbaruru gbaruru bi oye
Afomo nii diraa re bi eeyan
Dia fun Dunnni
Tii somo iya Oyin
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Idunnu waa subu loyin nilee wa o

Caminos africanos de Iwori Ika, Ese Ifa de Iwori Ka (Iwori Boka, Iwori Ayoka, Iwori Woka), Akose, medicinas.

Para ser exitoso en Iwori Boka.

Ori ni nse’ni
Idi kii s’eeyan
Dia Iwori
Ti yoo reru kaye
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni jebutu ire

Subir

Caminos africanos de Iwori Oturupon, Ese Ifa de Iwori Batrupon, Akose, medicinas de Iwori Tutu

Para obtener la paz y el confort en Iwori Batrupon.

Agba oti ni o see gbe danhin-danhin
Dia fun Olofin
Ti o ti nda Iwori ni gbigbona
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Won ni lofun yii ni yoo di tutu nini
Gege bi omi

Caminos africanos de Iwori Otura, Ese Ifa de Iwori Wotu, medicinas y Akose.

Camino de la maternidad de Iwori Turale.

Ogede a bidi rigbindin
Dia fun wonleriwo odo
Ekun omo ni wn nsun
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Nje ome ye
Omo o ku mo o
Iwori wotu

Subir

Caminos africanos de Iwori Irete, Ese Ifa de Iwori Were (Iwori Birete), Akose, medicinas

Para evitar problemas en Iwori Birete.

Iwori weere awo Etutu
Dia fun Etutu
O nmoju ekun sunrahun omo
Won ni ko lo bo oke Orun
Won lo bo iya won
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu omo

Caminos africanos de Iwori Ose, Ese Ifa de Iwori Se, Akose, medicinas de Iwori Wowo

Camino africano de la victoria para Iwori Boshe.

Iwori wowo
Koo ma se wose
Dia fun Ogun Onija Oole
Ejemu Oluwonran
Otele girigiri rebi ija
Igba ti ngbogun lo Ejigbomekun Eseji
Ebo ni won ni ko waa se o
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni laruuse ogun

Subir

Caminos africanos de Iwori Fun, Ese Ifa de Iwori Ofun, Akose, medicinas de Iwori Bofun

Ese Ifa para evitar la crisis en Iwori Bofun.

Iwori funfun eyin Osa
Dia fun Aje
Omo Aforu wolu
Ebo ni won ni ko se
O gb’ebo, o ru’bo
Gbogbo Iworonsope
Eyin o mo pare Aje la nsa kiri

 

 

 

 

 

 

Subir