• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Ofun, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Ofun de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Ofun Ogbe, Ese Ifa de Ofun Nagbè (Òfún Ogbè - Òfún No’gbè - Òfún’gbè(, Akose, medicinas.

Camino de Ofun Nagbe para ser exitoso.

Ofun fun ninginningin
Mariwo Ope tile fun roke
Dia fun Oladeyi, omo ere Otunmoba
Eyi ti yoo lalaala
Ti yoo s’atan ola kanle aye
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ba wowo ire gbogbo

Caminos africanos de Ofun Yekun, Ese Ifa de Ofun Oyekun (Òfún Jèmilo, Òfún Òyèkú, Ofun Yemilo), Akose, medicinas.

Camino de Ofun Yemiló para evitar la ira de los ancianos de la noche.

Ofun yee
Oye yee
Aluko nla nii fo rakin-rakin loju Olorun
Dia fun Jewejimo omo Omumurara
Ebo ni won ni ko waa se
Jewwjimo ogun ni o
Orunmila ma ma je ka ri Jewejimo nile yii mo
Jewejimo ogun ni o

Subir

Caminos africanos de Ofun Iwori, Ese Ifa de Ofun Wori (Òfún Igando, Òfún Ìwòrì, Ófun Gondó), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ofun Gando para poder tener hijos

Ofun lawo Igando
Iwori lawo Igando
Eeyan gando gando nib a won di saba ejo
Dia fun Alara-Megu
O fekun surahun Omo
O bi Ofun sile Onigando
O bi Iwori sile Onigando

Caminos africanos de Ofun Odi, Ese Ifa de Ofun Di, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ofun Di para alejar la enfermedad.

O fun’mo ni’dii ilape
Dia fun Olomo at’egbe h’apo arun
Ebo ni won ni ko waa se
O ko’ti ogbonyin s’ebo
Arun ti n se won o tii tan o
Wo na’wo, na’wo
Owo tan n kele o

Subir

Caminos africanos de Òfún Ìròsùn, Ese Ifa de Ofun Roso (Òfún Biroso, Òfún Rojú), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ofun Koso para lograr materializar un proyecto bloqueado.

Ofun r’oju kokooko
Dia fun Agbaagba mefa
Ti won nre’lu ibanuje
Eyi ti won o f’owo ra ibanuje wa’le
Dia fun Ibanuje
Ti yoo d’ori agba k’odo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
E wa ba ‘ni le Ibanuje lo o
Atawo, atisegun

Caminos africanos de Ofun Owonrin, Ese Ifa de Ofun Ojuani, Akose, medicinas de Ofun Juani (Òfún Funi, Òfún Lerin, Òfún Òwònrín, Òfún Meyin).

Camino de Ofun Funí para tener de todo en la vida.

Eyi winniwinni laso eya
Eyi winniwinni laso ekun
Afokun-sokun laso agbonrin
Dia fun Edan
A bu fun Alaworo
Ebo ni won ni ki won waa se
Won gb’ebo, won ru’bo
Edan waa de o, Edan Alaworo
Ojise Irunmole nbo

Subir

Caminos africanos de Ofun Obara, Ese Ifa de Ofun Bara (Òfún Suusuu, Òfún Òbàrà, Òfún bàlábà, Òfún bàlàbàlà), Akose, medicinas.

Camino de Ofun Bara para evitar la muerte de un niño pequeño.

Ofun lo gori ode nii sun bii toto
Olobara gbele a sunmeme
Totosun, toto sun
Akolona sun’mi poroporo
Dia fun Iwaleyi omo Olodumare
Olomo ateni-legelege fori gbeji
Eyi ti nresale Ogbeji
Ti nrenu igbe, ree sunkun omo jeejee

Caminos africanos de Ofun Okanran, Ese Ifa de Ofun Kana (Ofiran Ekùn, Òfún Òkànràn), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ofun Kana para obtener la copperación de otras personas.

Agogo nii dun mopepere-mopepere
Aran geje-geje nii dun makomojo-makomojo
Olosuusuu omi abe ota
Dia fun Agbaagba mefa
Won ti nrin won o finu hanra won
Ebo ni won ni ki won waa se
E je ka b’Ofun-b’Okanran
Kaye Olufe o le baa roju

Subir

Caminos africanos de Ofun Ogunda, Ese Ifa de Ofun Fundá (Òfún Funda, Òfún Eko, Òfún Topola, Òfún Dún, Òfún Fondá, Òfún Olófòófó, Òfún Tola, Òfún Ògúndá, Òfún Egúntán), Akose, medicinas.

Camino de Ofun Fundá para evitar problemas con mujeres.

Ofun rere
Eko rere
Dia fun Adepeju
Ti nlo ree wa’po lebu
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Igbati Adepeju wa eyin leku
Loyun ba nya

Caminos africanos de Ofun Osa, Ese Ifa de Ofun Sa, Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ofun Sa para adquirir todas las cosas buenas.

Bi oju o ba ri ohun bi okun
Kii ri’hun bi ide
Dia fun Ajaawa
Ti yoo ra aguntan kan
Ti yoo maa fohun bi eeyan
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E waa ba ni ni jebutu aje suurusu

Subir

Caminos africanos de Òsé Ìká, Ese Ifa de Ofun Ka (Òfún’Ka, Òfún Kamala), Akose, medicinas.

Camino de Oshe Ka para evitar la envidia.

Eke ni Olorisa to ni iru oun o si
Ti nyowo aso funfun lala
Dia fun Asise
Tii segbon Orisa
Ebo ni won ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Eegun kan kii seni
Oosa kan kii ro’niyan
Asise nikan lo le loro
Lo ju gbogbo ebo lo o

Caminos africanos de Ofun Oturupon, Ese Ifa, medicinas y Akose de Ofun Trupon (Òfún Ba Tuutuu, Òfún Òtúrúpòn).

Ese Ifá de Ofun Batrupon para que una mujer pueda tener muchos hijos.

Ofun mu taba nturu-nturu
Ofun mu taba nturu-ntuye
Dia fun Olukoti
Omo a-gun-aran Ogodi nitori omo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu omo

Subir

Caminos africanos de Ofun Otura, Ese Ifa de Ofun Tura (Òfún Tópolá, Òfún Òtura, Òfún ìn tólá, Ofun Tempolá), Akose, medicinas.

Camino de Ofun Tempolá para obtener todas las cosas buenas.

Bi oju o ba ri ohun bi okun
Kii ri’hun bi ide
Dia fun Ajaawa
Ti yoo ra aguntan kan
Ti yoo maa fohun bi eeyan
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E waa ba ni ni jebutu aje suurusu

Caminos africanos de Òfún Ìrètè, Ese Ifa de Òfún Bile (Orete Bèhìn, Òfún Ìrètè, Òfún Erétè), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Ofun Bile para ser bendecido con hijos.

Olowo o leyin ganngan
Ka mete iwofa ka fi’boo
Dia fun Yeyee mi Otooro-Efon
Omo Ejigbojo ile Ode Ido
O feyinti moju ekun sunrahun tomo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
E lo ba mi sipe f’Osun o

Subir

Caminos africanos de Ofun She, Ese Ifa de Òfún Shewe (Òfún Onileshe, Òfún Òshé, Òfún Onílèsun), Akose, medicinas.

Camino de Ofun Shé para evitar la ira de Sangó.

Ofun leselese awo ile onileese
Dia fun Elegbaafa
Dia fun Eledan o
Ebo ni won ni ko wa se
Won koti ogbonyin sebo
Ipin alaisebo won
Egba won o teru
Sango tori egbaafa
O kun ile e won

 

 

 

 

 

 

Subir