• Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Resguardos y Amuletos
 • Apolas de Ifá, Ese Ifá Africanos por signo, Caminos africanos por signo
 • Letras del Año de Cuba y Oke Itase Nigeria
 • Oke Itase Nigeria 2023 2024, Letra del Año Ile Ife 2023 2024
 • Endulzamiento de amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes
 • Perfume para atraer
 • Consagraciones Religiosas Yorubas
 • Consultas Santería
 • Rituales de Santería
 • Santería Cubana
 • Amarres de Amor
 • Recuperación de Pareja
 • Recibir Mano de Orula
 • Recibir Orisas y poderes

Historias Africanas de los Okanran, apoolas, rezos, orikis, caminos africanos de los Okanran de Ifá

Lo que a continuación aparece es una muestra abreviada de uno de los caminos que contiene el pack de caminos africanos de un Odu determinado, puede comprarlo desde aquí (El pack, incluye: 16 caminos inéditos, 3 medicinas, tabúes, Orisas asociados, profesiones y nombres).

Caminos africanos de Okanran Ogbe, Ese Ifa de Okana Sode, Akose, medicinas.

Camino de Okana Sode para conseguir esposa.

Gbemi gedegede ki n ma tese bo’mi
Dia fun Orunmila
Ifa nlo re gbe Ide niyawo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o rubo
E wa ewa womo Ide weere
Afedefeyo, Edu ti gbe’De niyawo
E wa, e wa womo Ide weere

Caminos africanos de Okanran Yekun, Ese Ifa de Okanran Oyekun, Akose, medicinas.

Camino de Okana Yekun para la tenencia de hijos.

Olunkoro dugbe
Ajankoro dugbe
Dia fun Orunmila
Baba nlo bi Ebooda lomo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
A ti rubo, ebo da na o
Ajankoro dugbe

Subir

Caminos africanos de Okanran Iwori, Ese Ifa de Okana Ji o, Akose, medicinas de Okana Wori.

Ese Ifá de Okana Gio para conseguir recompensa.

Okanran hiihii ni moju oloja gunte
Eru ni joba kolowo eni o to je
Dia fun Onipapo Onleji
Omo ajobatan dalu gbudugbudu bi Orisa Igbo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa bani ni wowo ire

Caminos africanos de Okanran Odi, Ese Ifa de Okanran Nkandin (Okana Di), Akose, medicinas.

Camino de Okana Di para evitar el peligro.

Ori gan laaaso
Oke ni o fibi rimirimi tele
Dia fun Isenideure
Ti nlo inu igbe loo peran ariwo wale
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Gbogbo isowo ope
E ni gbebo nibe ko waa sebo

Subir

Caminos africanos de Okanran Irosun, Ese Ifa de Okana Roso (Okanran Roso), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Okana Roso para conseguir honor y reconocimiento.

Okanran roro nbeje
Dia fun Paaka
Tii somo Olojee-Ororo
Igbati ntoru bo wale Aye
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu ire

Caminos africanos de Okanran Owonrin, Ese Ifa de Okanran Jabile, Akose, medicinas de Okana Juani Yabile.

Ese Ifá de Okana Juani para conseguir la victoria sobre las dificultades.

Pandoro ni nbe loke lo seyi
Iba se ile a ta ju isu lo o
Iba se ile a hero
Dia fun Olukoso lalu
Bambi omo arigba ota segun
Ebo won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Talo nperi oba?

Subir

Caminos africanos de Okanran Obara, Ese Ifa de Okanran Bara (Okana Bara), Akose, medicinas.

Ese Ifa de Okana Bara para no pedir cosas imposibles.

Yanyan lohun oyan
Yanyan lohun oyan
Dia fun Eemo saki obinrin Olofin
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Nje opo ile kii seje
Afinju igi kii bimo

Caminos africanos de Okanran Ogunda, Ese Ifa de Okanran Kuyan (Okanran Eguntan, Okana Ogunda), Akose, medicinas.

Ese Ifá de Okana kankuin para conseguir dinero.

Okanran kangukangun
Okanran kangbonkangbon
Oro ti ko kogun ti ko kangbon
I tii see kaadota
Dia fun Kannakanna
Tii se alaroobo eye oko
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Ko pe, ko jinna
E wa ba ni ni jebutu ire

Subir

Caminos africanos de Okanran Osa, Ese Ifa de Okanran Sa (Okana Sa bilari), Akose, medicinas.

Camino de Okana Sa para todo el Iré de Elegba.

Waa sere awo Olohun loo je
Iwa re e wu mi awo Akodi
O ti okeere wa gba ota a re loju
Awo taniwo ru fun
Taniwo ru fun lo dia fun Abesupinwa
Ti nsawo lo ile e Ketu
Oojo a ba b’Esu pinwa
Nii fire gbogbo towo eni o

Caminos africanos de Okanran Ika, Ese Ifa de Okanran Ka (Kannakanna, Okana Ka), Akose, medicinas.

Camino de Okana Ka para cambiar las influencias de nuestro entorno.

Won pe, ni n roo
Dia fun Okinnikaroo
Tii sobinrin Kannakanna
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Won pete-pero
Won p’Okinnikaroo je o

Subir

Caminos africanos de Okanran Oturupon, Ese Ifa de Okanran Trupon, Akose, medicinas de Okana Trupo.

Ese Ifá de Okana Trupon para evitar la desvergüenza.

Eke o kun ni
Ika o kunmo re sile
Bi won ba n yole da
Ohun abenu a maa yo won se
Dia fun amuregun
Tii sawo oba lalade oyo
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Amuregun, o yale wa mo
Amuregun awo oba loo se

Caminos africanos de Okanran Otura, Ese Ifa de Okanran Turale (Okanran Foguero, Okana Tua), medicinas y Akose.

Ese Ifá de Okana Turale para conseguir suerte a nivel sentimental.

Elepo nii faakaara se’da
Dia fun Atelewo
Ti n lo gb’Enu niyawo
Ebo ni won ni ko waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Igba Atelewo gb’Enu niyawo o
Gbogbo ise owo, enu lo muje o

Subir

Caminos africanos de Okanran Irete, Ese Ifa de Okanran Wete (Okanran Ate, Okana Rete), Akose, medicinas

Camino de Okana Rete para vencer todos los contrarios.

O jin laja fenu bo boti
Dia fun Olukoso lalu
Yoyin ola omo arigba ota segun
Igbati nbe laarin ota
Ebo ni won ni o waa se
O gb’ebo, o ru’bo
Nje ki larira fi sete
Igba ota larira fi sete
Igba ota

Caminos africanos de Okanran Ose, Ese Ifa de Okanran Dasenu (Okana She), Akose, medicinas.

Camino de Okana Se para aprovechar el potencial gracias a Egungun.

Eni to ri aja nihin-in ko puro
Eni to ri aja ni akitan mefa
Iro ko ni won pa maja
Dia fun Aigoro
Tii somo Olojee Okoso
Nijo to nsunkun owo ohun o bare
Ebo ni won ni ko waa se
Ko si bo Egungun
O gbebo, o rubo
Aigoro fago wole
Ibi ti lo o
Aigoro fago wole
Ire de le kokooko

Subir

Caminos africanos de Okanran Fun, Ese Ifa de Okanran Ofun (Okanran Duuru, Okana Fun), Akose, medicinas.

Camino de Okana Fun para la longevidad.

Pedi-pedi awo Atalede
Dia fun Iroko
Ti yoo joba igi ninu igbo
Ebo ni won ni ko waa se
O koti ogbonyin sebo
Ko-wo ko-wo
Araba o wo mo
Oju ti Iroko
Oju ti Oba igi ninu igbo

 

 

 

 

 

 

Subir